Referenties

Atelier Overijssel: Van bedrijventerreinen naar werkmilieus 2008;
Analyse van de omvang en samenstelling van de vraag naar bedrijfshuisvesting als basis voor de ontwerpopgave voor nieuwe werkmilieus.

 

Planbureau voor de Leefomgeving: Het gemeentelijke beleid voor bedrijventerreinen, 2009;
Een beleidsanalyse van het gemeentelijk beleid voor bedrijventerreinen.

 

Ministeries van Economische Zaken en VROM: Beleid voor bedrijventerreinen in Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 2007;
Onderzoek naar buitenlandse ervaringen bij de planning en programmering van bedrijventerreinen als bouwsteen voor de herijking van het nationale beleid voor bedrijventerreinen.

 

NVM Herstructurering bedrijventerreinen; op weg naar een marktconforme benadering, maart 2012;
Advies om de uitvoering van de herstructureringsopgave te richten op de herontwikkeling van verouderde bedrijfsgebouwen. Zie PDF

 

NVB-Bouw Onderbouwing Thermometer bedrijfsruimte 2012, februari 2012;
Voortgangsrapportage van de ontwikkeling van de vraag, het aanbod en de nieuwbouwproductie op de markt voor bedrijfsruimten. Zie PDF

 

Regio Holland-Rijnland, Behoefteraming bedrijfshuisvesting 2.0 2012;
een kwantitatieve en kwalitatieve raming van de vraag naar bedrijfshuisvesting in de Regio Holland Rijnland in de periode 2010-2025 als bouwsteen voor een nieuw regionaal programma bedrijventerreinen (i.s.m. Stogo onderzoek + advies; Doorakkers Advies en Jones Lang Lasalle).

 

Gemeente De Ronde Venen, Het economisch profiel van de Ronde Venen, januari 2012 ;
een advies over het gemeentelijk economisch beleid in het licht van economische structuurveranderingen en te verwachten ontwikkelingen van de beroepsbevolking.

 

Vereniging Woonmilieu Epse, Bedrijvenpark A1 Nut en noodzaak nader onderzocht, augustus 2012;
een regio specifieke raming van de vraag naar bedrijventerreinen in Deventer en omgeving als basis voor een beoordeling van de onderbouwing van nut en noodzaak van bedrijvenpark A1.

 

Gemeente Nieuwkoop, Behoefte aan bedrijventerreinen in de Rijn en Veenstreek, oktober 2014;
een actualisatie van de regionale raming van bedrijventerreinen en een lokaal marktonderzoek ter onderbouwing van het bestemmingsplan Schoterhoek II, een nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijven in de gemeente Nieuwkoop (in samenwerking met Doorakkers Advies).

 

Bosch Beton Productie Nederland BV  Harselaar Zuid Toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, februari 2015;
een beoordeling van de onderbouwing van het bestemmingsplan Harselaar Zuid fase 1a tegen de achtergrond van de eisen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en een marktonderzoek  dat inzicht geeft in de vraag naar bedrijventerreinen in Barneveld.

 

 

 

 

 

Diverse recente artikelen, waaronder:

 

  • Planning van bedrijventerrein is niet gericht op vraag van bedrijven. In: TPEdigitaal 2010 jaargang 4(2) 39-55.
  • Planning van bedrijventerreinen; te weinig focus op de vernieuwing van vastgoed. In: Real Estate Research Quarterly, april 2011 pp. 42-49.
  • Robuuste ramingen vereisen flexibiliteit bij de programmering. In Real Estate Magazine 2011/74 pp. 34-37.
  • De vraag naar bedrijventerreinen; structurele overschatting. In Real Estate Research Quarterly, december 2015 pp. 12-19 (met E. Louw).